Úvod info@alperg.cz

Služby

Mediální audity

Mediální audity jsou zpravidla prováděny na začátku spolupráce mezi agenturou a klientem. Agentura dotazováním novinářů zjišťuje, zda firmu znají, jak ji vnímají a jak o ní informují odbornou nebo laickou veřejnost. Východiska mediálního auditu slouží pro nastavení mediální strategie.

Monitoring

Monitoring médií je jedním z pilířů PR. Sleduje publicitu společnosti nebo její konkurence v médiích, a to průběžně nebo za libovolné období v minulosti. Může mít formu jednoduchých textových přehledů, nebo zahrnovat také fotokopie článků, z nichž je patrná grafická podoba, umístění v médiu, velikost titulků apod. Periodicitu monitoringu lze nastavit podle požadavků klienta (například týdně či měsíčně). Je důležitý pro měření a hodnocení úspěšnosti PR aktivit, protože o těchto aktivitách generuje kvantitativní i kvalitativní informace.

Mediální analýzy

Analýzy zkoumají obraz společnosti i konkurence v médiích a je možné je zpracovat pro vybrané časové období a zvolená témata. Klient tak získá přehled o množství a kvalitě publikovaných informací (pozitivní, neutrální a negativní publicita) a identifikaci novinářů věnujících se dané problematice. Rozsah analýzy je přizpůsoben potřebám klienta.

Komunikační strategie

Pro to, aby informace oslovily správnou cílovou skupinu – veřejnost, zákazníky, dodavatele nebo zaměstnance – je potřeba mít vytvořenou komunikační strategii včetně nástrojů pro její realizaci. Úkolem PR je postarat se o to, aby poskytování informací bylo systematické a efektivní a aby probíhalo v souladu s cíli firmy. Komunikační strategie obsahuje doporučení pro budoucí komunikaci klienta.

Vztahy s médii

Spolupráce se sdělovacími prostředky patří mezi základní nástroje PR, jejímž cílem je nastavení dobrých vztahů mezi firmou a novináři. Vztahy s médii zahrnují iniciování publicity, sledování edičních plánů jednotlivých titulů, „vzdělávání“ novinářů o relevantních tématech apod. Navázání kvalitních vztahů s médii vyžaduje na straně agentury znalost mechanismů fungování redakcí, osobní kontakty na jednotlivé novináře a sledování témat, jimž se věnují. Dlouhodobá a systematická práce s médii potom přináší klientům měřitelné výsledky v podobě pravidelné publicity.

Tiskové zprávy

Jedním z pilířů firemní komunikace jsou tiskové zprávy. Společnosti v nich informují o významných událostech, nových produktech nebo službách, personálních změnách, finančních výsledcích a podobně. Aby měla tisková zpráva požadovaný účinek, je nutné zajistit její obsahovou i stylistickou správnost, určit pořadí sdělovaných informací a distribuovat tiskovou zprávu ve vhodný čas a na správná místa.

Tiskové konference a setkání s novináři

Tiskové konference jsou standardním nástrojem komunikace, kdy se organizovaně setkávají zástupci firmy s novináři. Setkání s novináři může mít také formu pracovní snídaně nebo kulatého stolu pro vybrané novináře, na nichž lze úspěšně navázat osobní vztahy a diskutovat odborné problémy. Pro úspěšný průběh jakékoliv akce pro novináře je nutné znát zástupce médií, jejich zvyky a preference a umět akci vést. Stejně důležité jsou i kvalitně připravené materiály jako press kity, tiskové zprávy apod.

Novinářské cesty

Cesty a zájezdy pro zástupce médií jsou vhodným doplňkem PR, který pomáhá při kvalitním informování a navázání přátelských vztahů. Novináři mohou být důkladně seznámeni s novým výrobkem nebo provozem firmy apod. Jejich cílem může být též vzdělávání novinářů o odborné problematice, setkání se zahraničními experty na akcích apod. Firma se na nich může prezentovat mnohem lépe než na formálních setkáních. Základem úspěchu je nejen organizace akce samotné, ale i způsob prezentace a individuální přistup k zástupcům médií.

Redakční služby a tvorba publikací

Firemní komunikaci tvoří množství textových i grafických výstupů. Často je potřeba napsat kvalitní článek do časopisu, případovou studii, projev na výroční konferenci. Kromě toho patří do standardní komunikační výbavy produktové brožury, nebo firemní časopisy. Je důležité, aby tyto výstupy formou, stylem i rozsahem odpovídaly médiu nebo publiku, pro které jsou určené. Tuto práci mohou kvalitně vykonávat jen profesionálové, kteří mají zkušenosti s redakční přípravou, korekturami, grafickou úpravou apod.

Tvorba image a vnímání firmy

Dobrá pověst firmy a její korektní vnímání patří mezi nejcennější atributy každého podniku. Kromě zboží a služeb firmy stále častěji prezentují také své poslání, hodnoty a cíle. Špičkový servis a komunikace směrem k jednotlivým cílovým skupinám, od zaměstnanců, až po dodavatele zvyšuje hodnotu firmy a posiluje loajalitu zákazníků.

Public Affairs (PA)

PA formují a ovlivňují vztah veřejnosti ke společnosti. Veřejností jsou v tomto smyslu nejenom stávající a potenciální zákazníci, ale i média, politici, sdružení a zájmové skupiny a investoři. PA aktivity mají za cíl vysvětlit těmto skupinám kroky společnosti a ovlivňovat jejich činnosti rozhodování tak, aby organizace mohla vykonávat svoji legitimní činnost. Kromě toho je důležité zajistit, aby organizace „byla slyšet“ a veřejnost tak získala vyvážený pohled. V neposlední řadě slouží též k vytvoření a udržování příznivé reputace a image společnosti.

Krizová komunikace

Jakákoli krize může ohrozit pracovníky firmy nebo firmu samotnou, včetně její reputace, značky nebo postavení na trhu. Většinu krizí doprovází nepříznivé hodnocení v médiích, mnohdy související s nedostatkem informací a nepřipraveností na tuto situaci. V kritických chvílích je důležité vědět co, kdo, kdy a jak má udělat, aby byly dopady krize co nejmenší.

Mnoha věcem je možné se lze vyhnout a na řadu situací je možné se předem připravit.

  • vytipování slabých míst hrozících krizí – sledování a vyhledávání krizových témat
  • komplexní příprava na krizové situace – audit, nastavení nebo změna krizových postupů, krizových manuálů, návrh mediálního pokrytí
  • školení a trénink před krizí – nácvik krizových situací, reálná simulace krizí
  • blesková reakce v případě krize – komunikace s médii, komunikace s vybranými cílovými skupinami, příprava sdělení

Mediální trénink

Umět komunikovat s novináři a vystupovat na veřejnosti patří mezi nezbytné dovednosti řídících pracovníků. Je to dovednost, kterou je možné se naučit – stačí základní informace, odborná příprava a trénink. Mediální trénink se skládá z teoretické a praktické části. Ve praktické části probíhá série řízených cvičení s píšícím novinářem nebo televizním reportérem (před kamerou). Simulace vystihují všechny základní situace, které se mohou při kontaktu s novináři odehrát.

Sociální sítě

Sociální sítě se v posledních letech vyvinuly z jednoduché platformy pro komunikaci v dynamický nástroj marketingu a PR umožňující přesné cílení na vybrané skupiny uživatelů. Nabízíme využití tohoto nástroje pro posílení povědomí o vaší společnosti a jejích produktech, s možností oslovení konkrétních zákaznických skupin podle pohlaví, věku, zálib a podobně. V této oblasti zajišťujeme vytvoření a správu facebookových stránek, produkci kampaní, nákup reklamního prostoru a monitoring.

 

© 2012 Alperg Communications, s. r. o., Všechna práva vyhrazena