Úvod info@alperg.cz

V Brně proběhl Inženýrský den 2012 na téma energetické koncepce České republiky

23.10.2012

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstav-bě (ČKAIT), spolupořádala letošní již 16. Inženýrský den...

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstav-bě (ČKAIT), spolupořádala letošní již 16. Inženýrský den, s podtitulem CESTY K ENERGETICKÉ KONCEPCI. Na této konferenci, která se konala v pondělí 22. října v brněnském hotelu Continen-tal, vystoupili přední odborníci z ČR i ze zahraničí, kteří zde prezentovali názory na energetickou koncepci ČR, obnovitelné zdroje a související trendy ve stavebnictví.

Inženýrský den zahájil Ing. Pavel Křeček, předseda představenstva ČKAIT, ve svém vystoupení omluvil řadu pozvaných politiků a konstatoval, že se jedná také o politická rozhodnutí, která by měla být co nejvíce v souladu se stanovisky odbornými. 

Úvodní příspěvek s názvem „Zelená strategie k udržitelné výrobě energie v Německu“ přednesl Prof. Dr. Carsten Ahrens z Německa, který shrnul důsledky rozhodnutí německé vlády o ústupu od jaderné energie, nástupu obnovitelných zdrojů a jejich vlivu na německý průmysl a zaměstna-nost i náklady s tím spojené. Shrnul specifické problémy jednotlivých zdrojů větrné a solární energie i energie z biomasy včetně nároků na distribuční sítě.

Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc, z Výzkumného energetického centra VŠB-Technické univerzity Ostrava a člen Nezávislé energetické komise (tzv. Pačesovy komise), se ve svém vystoupení za-měřil na připravovanou energetickou koncepci České republiky. Definoval situaci České republiky, pokud jde o jednotlivé zdroje energií, a představil poznatky ze závěrečné zprávy komise, které se týkají reálných možností produkce energií z konvenčních i obnovitelných zdrojů i limity těchto tech-nologií. Na toto téma navázal prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze, ve své přednášce nazvané „Obnovitelné zdroje v palivovém mixu České republiky“, v níž zasadil vývoj energetiky v ČR do kontextu vývoje v Evropě i ve světě. Zdůraznil mimo jiné i důleži-tost existence dlouhodobé energetické strategie, protože výroba energií má obecně velkou setr-vačnost, a věnoval se rozdílům v pohledu EU a ČR na energetickou budoucnost. 

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry TZB na Fakultě stavební ČVUT v Praze, se věno-val aktuálnímu tématu budov „s téměř nulovou spotřebou energie“ a záležitostem týkajícím se vy-dávání průkazů energetické náročnosti. Seznámil účastníky se současným stavem a přípravou právních předpisů a dotkl se rovněž úskalí a nedořešených otázek, jež provázejí implementaci evropských směrnic. Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., proděkan a vedoucí Ústavu technických zařízení budov Fakulty stavební Vysokého učení technického v  Brně, vysvětlil myšlenku aktivních domů a inteligentních regionů, tedy využití úsporných technologií a zdrojů energie na místní a regionální úrovni.

 „Budoucí podoba energetická koncepce je jedním z určujících faktorů, který silně ovlivní činnost naší profese. Na konferenci, kde zazněly zkušenosti ze zahraničí i z domácího prostředí, se ukáza-lo, že strategie prosazované na evropské úrovni jsou v mnoha případech obtížně realizovatelné na národní úrovni. Jak zdůraznili přednášející, Česká republika vykazuje některá specifika, kvůli nimž nelze automaticky aplikovat postupy, které se osvědčily v jiných zemích nebo které prosazuje svými rozhodnutími EU. Cesta energetické soběstačnosti ČR bude i nadále spojena jak s využitím konvenčních zdrojů, tak i s obnovitelnými technologiemi. Věřím, že jsme tímto setkáním expertů přispěli ke kultivaci diskuze o energetické strategii České republiky,“ řekl prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, první místopředseda ČKAIT .

 

ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/1992 Sb.

ČKAIT uděluje následující stupně autorizace: autorizovaný inženýr, autorizovaný technik a autorizovaný stavitel. Dle stavebního zákona, je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. 

Autorizované osoby jsou povinny vykonávat činnosti, pro které jim byly uděleny autorizace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT. Jsou povinny se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

Členskou základnu komory dnes tvoří více jak 29 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti.

 

 

 

© 2012 Alperg Communications, s. r. o., Všechna práva vyhrazena