Úvod info@alperg.cz

ČKAIT oslavila 20. výročí svého založení slavnostním setkáním v Betlémské kapli

25.05.2012

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) oslavila v těchto dnech 20. výročí obnovení své činnosti. 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), jedna z nejvýznamnějších veřejnoprávních stavovských organizací v ČR, oslavila v těchto dnech 20. výročí obnovení své činnosti. Slavnostní setkání se konalo 24. května 2012 v odpoledních hodinách v Betlémské kapli za účasti významných hostů. Záštitu nad touto akcí převzal ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský, jehož na akci zastoupil jeho náměstek Ing. Miroslav Kalous, a rektor ČVUT Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. 

Úvodní slovo pronesl Ing. Pavel Křeček, současný předseda ČKAIT, který byl do funkce zvolen v roce 2008: „Dnes oslavujeme 20. výročí založení České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, avšak přesněji bychom měli mluvit o obnovení činnosti, neboť komora v roce 1992 navázala na činnost prvorepublikové Inženýrské komory pro ČSR, která byla násilně přerušena v roce 1951. Historie profesních organizací na území ČR však sahá ještě mnohem dále do minulosti.  

ČKAIT je v současnosti silnou profesní organizací, sdružující 29 tisíc odborníků. Na rozdíl od občanských sdružení, v nichž se dobrovolně sdružují občané se společným zájmem – ČKAIT jako veřejná korporace vznikla z vůle státu, který na ní přenesl část svých pravomocí. Každý kdo chce vykonávat činnost projektanta, stavbyvedoucího musí splňovat náročná kvalifikační kriteria a respektovat přísné etické normy.

Komora je tak jedním z klíčových aktérů, kteří významně ovlivňují kvalitu českého stavebnictví – ať už systémem zkoušek, jež zajišťují odbornou úroveň autorizovaných osob, nebo vzdělávací a publikační činností. Náš systém trvalé péče o odborné, technické a legislativní znalosti členů komory formou celoživotního vzdělávání, informačních služeb, exkurzí je unikátní a inspirující pro české a zahraniční profesní komory.

Význam komory je aktuální zvláště dnes, kdy je mnohdy zpochybňována odborná úroveň českých techniků a kdy je třeba zajistit, aby tradiční vynikající kvalita českých staveb, která je oceňována nejen u nás ale i v zahraničí, byla zachována. I přes pokles způsobený probíhající krizí, tvoří stavebnictví v současnosti významnou část HDP a zaměstnává také množství pracovních sil“.

Komora po celou dobu své existence významně podporuje výkon povolání autorizovaných inženýrů a techniků, má propracovaný systém vzdělávání, snaží se komunikovat se státní a veřejnou správou a podílet se na projednávání zákonů. Spolupracuje také s vysokými i středními školami, kde se podílí na tvorbě studijní plánů. Komora a autorizované osoby tak nepochybně přispívají k vytváření novodobé české stavební kultury a stavebního stylu. ČKAIT rovněž spolupracuje s komorami sousedních států.

Na setkání dále promluvil Ing. Václav Mach, čestný předseda ČKAIT, který byl v roce 1992 u vzniku ČKAIT a stal se také jejím prvním předsedou v letech 1992 až 2008. Mezi dalším řečníky byl Ing. Bohumil Rusek, poradce předsedy ČKAIT, jenž se podílel na založení ČKAIT v roce 1992 jako místopředseda přípravného výrobu. K počátkům ČKAIT se vrátil i významný zahraniční host Prof. Dr.-Ing. E.h. Dipl.-Ing. Karl Kling, bývalý prezident Bavorské inženýrské komory a člen Bavorského zemského sněmu, jenž pomáhal při zrodu české komory a byl také u podpisu smlouvy o vzájemné spolupráci mezi ČKAIT a Bavorskou inženýrskou komorou v roce 1994.

Při příležitosti oslav ČKAIT udělovala také pamětní medaile významným osobnostem a čestným členům. 

Slavnostní akcí provázela moderátorka Marcela Augustová a hudbou ji doprovodil Brněnský kontrabasový orchestr. 

Historie stavebního inženýrství na území ČR

Komora navazuje na více než 150letou historii stavebního inženýrství na území ČR. Už v roce 1838 rakouská dvorní kancelář usilovala o vytvoření instituce úředně autorizovaných soukromých techniků ve všech zemích monarchie, v roce 1860 byl založen stav civilních inženýrů a v roce 1866 byla založena první stavovská korporace civilních techniků, jež byla nazvána Inženýrská komora pro království České. Na tuto tradici navázala první republika v roce 1920 zřízením Inženýrské komory pro ČSR. 

Po roce 1948 se však nezávislost komory nehodila nové komunistické vládě, která její činnost omezovala, až ji nakonec zákonem z roku 1951 úplně zrušila. Činnost komory se povedlo plně obnovit až v roce 1992, i když pokusy o to probíhaly i před tím. V září 1991 proběhlo zasedání Ustavujícího výboru ČKAIT, kde byl předsedou zvolen Ing. Václav Mach. Konečně 7. května byla intenzívní práce zakladatelů korunována úspěchem, když byl přijat zákon ČNR č 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tím byla zahájena činnost ČKAIT.

 

ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/1992 Sb.

ČKAIT uděluje následující stupně autorizace: autorizovaný inženýr, autorizovaný technik a autorizovaný stavitel. Dle stavebního zákona, je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. 

Autorizované osoby jsou povinny vykonávat činnosti, pro které jim byly uděleny autorizace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT. Jsou povinny se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

Členskou základnu komory dnes tvoří více jak 29 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti.

 

 

 

© 2012 Alperg Communications, s. r. o., Všechna práva vyhrazena